अमरकोषसम्पद्

         

उपनिषद् (स्त्री) == धर्मः

धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत् 
नानार्थवर्गः 3.3.93.1.1

पर्यायपदानि
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री)
 उष्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री) - रहस्यम् 3.3.93.1
उपनिषद् (स्त्री) == रहस्यम्

धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत् 
नानार्थवर्गः 3.3.93.1.1

पर्यायपदानि
 उष्णोऽपि घर्मचेष्टालङ्कारे भ्रान्तौ च विभ्रमः।
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री)
 उष्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 धर्मे रहस्युपनिषत्स्यादृतौ वत्सरे शरत्।

 उपनिषद् (स्त्री) - रहस्यम् 3.3.93.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue