अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अत्यल्प. Page 1

1 अत्यल्प (वि)

अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.62.2.1
अर्थः - अत्यल्पः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue