अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अन्तक. Page 1

1 अन्तक (पुं)

कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः
स्वर्गवर्गः 1.1.59.1.5
अर्थः - यमः
yama
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue