अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अन्तर. Page 1

1 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - अवकाशः


2 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - अवधिः


3 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - अवसरः


4 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - अन्तर्धानम्


5 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - अन्तरात्मा


6 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - आत्मीयम्


7 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - बहिः


8 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - बिलम्


9 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - भेदः


10 अन्तर (नपुं)

अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये
नानार्थवर्गः 3.3.187.2.1
अर्थः - परिधानम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue