अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अम्भोरुह. Page 1

1 अम्भोरुह (नपुं)

बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च
वारिवर्गः 1.10.41.1.4
अर्थः - पद्मम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue