अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अयःप्रतिमा. Page 1

1 अयःप्रतिमा (स्त्री)

सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा शिल्पं कर्म कलादिकम्
शूद्रवर्गः 2.10.35.1.3
अर्थः - लोहप्रतिमा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue