अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अल्पिष्ठ. Page 1

1 अल्पिष्ठ (वि)

अत्यल्पेऽल्पिष्ठमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.62.2.2
अर्थः - अत्यल्पः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue