अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अवाक्पुष्पी. Page 1

1 अवाक्पुष्पी (स्त्री)

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी
वनौषधिवर्गः 2.4.152.2.1
अर्थः - शतपुष्पा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue