अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कण. Page 1

1 कण (पुं)

स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.62.1.5
अर्थः - सूक्ष्मम्


2 कण (पुं)

कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे सङ्घाते प्रमथे गणः
नानार्थवर्गः 3.3.46.1.1
अर्थः - अतिसूक्ष्मधान्यांशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue