अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कलाहीन. Page 1

1 कलाहीन (पुं)

कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे /
कालवर्गः 1.4.8.1.1
अर्थः - एककलाहीनचन्द्रयुक्ता पूर्णिमा
less than full moon
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue