अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कशिपु. Page 1

1 कशिपु (पुं-नपुं)

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.2
अर्थः - सिद्धान्नम्


2 कशिपु (पुं-नपुं)

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.2
अर्थः - वस्त्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue