अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कारवी. Page 1

1 कारवी (स्त्री)

खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः
वनौषधिवर्गः 2.4.111.2.2
अर्थः - कारवी


2 कारवी (स्त्री)

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी
वनौषधिवर्गः 2.4.152.2.2
अर्थः - शतपुष्पा


3 कारवी (स्त्री)

सुषवी कारवी पृथ्वी पृथुः कालोपकुञ्जिका
वैश्यवर्गः 2.9.37.1.2
अर्थः - कृष्णवर्णजीरकः


4 कारवी (स्त्री)

तत्पत्री कारवी पृथ्वी बाष्पिका कबरी पृथुः
वैश्यवर्गः 2.9.40.2.1
अर्थः - हिङ्गुपत्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue