अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घात. Page 1

1 क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घात (पुं)

क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः
वारिवर्गः 1.10.19.1.1
अर्थः - अण्डादचिरनिर्गतमत्स्यसङ्घम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue