अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: खराश्वा. Page 1

1 खराश्वा (स्त्री)

खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः
वनौषधिवर्गः 2.4.111.2.1
अर्थः - कारवी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue