अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ग्रन्थिपर्ण. Page 1

1 ग्रन्थिपर्ण (नपुं)

ग्रन्थिपर्णं शुकं बर्हं पुष्पं स्थौणेयकुक्कुरे
वनौषधिवर्गः 2.4.132.2.1
अर्थः - ग्रन्थिपर्णम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue