अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तिमि. Page 1

1 तिमि (पुं)

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः
वारिवर्गः 1.10.19.2.6
अर्थः - तिमिमत्स्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue