अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: तोयपिप्पली. Page 1

1 तोयपिप्पली (स्त्री)

लाङ्गली शारदी तोयपिप्पली शकुलादनी
वनौषधिवर्गः 2.4.111.1.3
अर्थः - जलपिप्पली
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue