अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: धत्तूर. Page 1

1 धत्तूर (पुं)

उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः कनकाह्वयः
वनौषधिवर्गः 2.4.77.2.4
अर्थः - धत्तूरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue