अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: पारिभाव्य. Page 1

1 पारिभाव्य (नपुं)

व्याधिः कुष्टं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम्
वनौषधिवर्गः 2.4.126.1.3
अर्थः - कुष्ठः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue