अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रतिमा. Page 1

1 प्रतिमा (स्त्री)

प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया
शूद्रवर्गः 2.10.35.2.3
अर्थः - प्रतिमा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue