अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रैष. Page 1

1 प्रैष (पुं)

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.2
अर्थः - मर्दनम्


2 प्रैष (पुं)

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.2
अर्थः - प्रेषणम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue