अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: बाष्प. Page 1

1 बाष्प (पुं)

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.1
अर्थः - अश्रुः


2 बाष्प (पुं)

बाष्पमूष्माश्रु कशिपु त्वन्नमाच्छादनं द्वयम्
नानार्थवर्गः 3.3.130.2.1
अर्थः - उष्मा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue