अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: भर्मन्. Page 1

1 भर्मन् (नपुं)

तपनीयं शातकुम्भं गाङ्गेयं भर्म कर्बुरम्
वैश्यवर्गः 2.9.94.2.4
अर्थः - सुवर्णम्


2 भर्मन् (नपुं)

कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम्
शूद्रवर्गः 2.10.38.1.5
अर्थः - वेतनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue