अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: भृति. Page 1

1 भृति (स्त्री)

कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम्
शूद्रवर्गः 2.10.38.1.4
अर्थः - वेतनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue