अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मद्गुर. Page 1

1 मद्गुर (पुं)

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः
वारिवर्गः 1.10.19.2.2
अर्थः - मद्गुरमत्स्यः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue