अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मयूर. Page 1

1 मयूर (पुं)

खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः
वनौषधिवर्गः 2.4.111.2.4
अर्थः - कारवी


2 मयूर (पुं)

मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्
सिंहादिवर्गः 2.5.30.1.1
अर्थः - मयूरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue