अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मरुन्माला. Page 1

1 मरुन्माला (स्त्री)

मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघुः
वनौषधिवर्गः 2.4.133.1.1
अर्थः - स्पृक्का
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue