अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मर्यादा. Page 1

1 मर्यादा (स्त्री)

शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः
क्षत्रियवर्गः 2.8.26.1.4
अर्थः - मर्यादा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue