अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: माया. Page 1

1 माया (स्त्री)

स्यान्माया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारकः
शूद्रवर्गः 2.10.11.2.1
अर्थः - इन्द्रजालादिमाया
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue