अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मूल्य. Page 1

1 मूल्य (नपुं)

वाणिज्यं तु वणिज्या स्यान्मूल्यं वस्नोऽप्यवक्रयः
वैश्यवर्गः 2.9.79.2.3
अर्थः - विक्रेयवस्तूनां मूल्यम्


2 मूल्य (नपुं)

भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि
शूद्रवर्गः 2.10.38.2.3
अर्थः - वेतनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue