अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: राक्षस. Page 1

1 राक्षस (पुं)

राक्षसः कौणपः क्रव्यात् क्रव्यादोऽस्रप आशरः
स्वर्गवर्गः 1.1.59.2.1
अर्थः - राक्षसः
rakshasa
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue