अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: राजीव. Page 1

1 राजीव (पुं)

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः
वारिवर्गः 1.10.19.2.4
अर्थः - राजीवमत्स्यः


2 राजीव (नपुं)

बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च
वारिवर्गः 1.10.41.1.2
अर्थः - पद्मम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue