अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वर्धमान. Page 1

1 वर्धमान (पुं)

चञ्चुः पञ्चाङ्गुलो मण्डवर्धमानव्यडम्बकाः
वनौषधिवर्गः 2.4.51.2.4
अर्थः - एरण्डः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue