अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: व्यक्त. Page 1

1 व्यक्त (वि)

व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दृष्टान्तावुभौ शास्त्रनिदर्शने
नानार्थवर्गः 3.3.62.2.1
अर्थः - विद्वान्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue