अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शकुलादनी. Page 1

1 शकुलादनी (स्त्री)

मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी
वनौषधिवर्गः 2.4.86.1.4
अर्थः - कटुरोहिणी


2 शकुलादनी (स्त्री)

लाङ्गली शारदी तोयपिप्पली शकुलादनी
वनौषधिवर्गः 2.4.111.1.4
अर्थः - जलपिप्पली
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue