अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शङ्खिनी. Page 1

1 शङ्खिनी (स्त्री)

शङ्खिनी चोरपुष्पी स्यात्केशिन्यथ वितुन्नकः
वनौषधिवर्गः 2.4.126.2.1
अर्थः - चोरवल्ली
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue