अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शतपुष्पा. Page 1

1 शतपुष्पा (स्त्री)

शतपुष्पा सितच्छत्रातिच्छत्रा मधुरा मिसिः
वनौषधिवर्गः 2.4.152.1.1
अर्थः - शतपुष्पा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue