अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: शिल्प. Page 1

1 शिल्प (नपुं)

सूर्मी स्थूणायःप्रतिमा शिल्पं कर्म कलादिकम्
शूद्रवर्गः 2.10.35.1.4
अर्थः - कलाकौशल्यादिकर्मः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue