अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सिताम्भोज. Page 1

1 सिताम्भोज (नपुं)

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे
वारिवर्गः 1.10.41.2.2
अर्थः - शुभ्रकमलम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue