अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.13

सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः
समन्तभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः

सर्वज्ञ (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.1.1

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

सुगत (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.1.2

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

बुद्ध (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.1.3

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

धर्मराज (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.1.4

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

तथागत (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.1.5

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

समन्तभद्र (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.2.1

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

भगवत् (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.2.2

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

मारजित् (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.2.3

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

लोकजित् (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.2.4

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

जिन (पुं) = बुद्धः. 1.1.13.2.5

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue