अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.14

षडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः

षडभिज्ञ (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.1.1

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

दशबल (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.1.2

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

अद्वयवादिन् (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.1.3

English: buddha

विनायक (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.1.4

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

मुनीन्द्र (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.2.1

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

श्रीघन (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.2.2

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

शास्तृ (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.2.3

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

मुनि (पुं) = बुद्धः. 1.1.14.2.4

English: buddha
Telugu: బుద్ధుడు

शाक्यमुनि (पुं) = शाक्यः. 1.1.14.2.5

English: the buddha
Telugu: బుద్ధుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue