अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.16

ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः
हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः

ब्रह्मन् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.1.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

आत्मभू (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.1.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

सुरज्येष्ठ (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.1.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

परमेष्ठिन् (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.1.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

पितामह (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.1.5

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

हिरण्यगर्भ (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.2.1

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

लोकेश (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.2.2

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

स्वयम्भू (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.2.3

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

चतुरानन (पुं) = ब्रह्मा. 1.1.16.2.4

English: brahma
Telugu: బ్రహ్మదేవుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue