अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.21

देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः
वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरधोक्षजः

देवकीनन्दन (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.1.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

शौरि (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.1.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

+सौरि (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.1.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

श्रीपति (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.1.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

पुरुषोत्तम (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.1.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

वनमालिन् (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.2.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

बलिध्वंसिन् (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.2.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

कंसाराति (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.2.3

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

अधोक्षज (पुं) = विष्णुः. 1.1.21.2.4

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue