अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.27

ब्रह्मसूर्विश्वकेतुः स्यादनिरुद्ध उषापतिः
लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया
इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा
भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका

ब्रह्मसू (पुं) = कामदेवः. 1.1.27.1.1

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

विश्वकेतु (पुं) = कामदेवः. 1.1.27.1.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

+ऋश्यकेतु (पुं) = कामदेवः. 1.1.27.1.2.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

+ऋष्यकेतु (पुं) = कामदेवः. 1.1.27.1.2.3

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

+झषकेतु (पुं) = कामदेवः. 1.1.27.1.2.4

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

अनिरुद्ध (पुं) = अनिरुद्धः. 1.1.27.1.3

English: aniruddha
Telugu: అనిరుద్ధుడు

उषापति (पुं) = अनिरुद्धः. 1.1.27.1.4

English: aniruddha
Telugu: అనిరుద్ధుడు

लक्ष्मी (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.1

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

पद्मालया (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.2

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

पद्मा (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.3

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

कमला (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.4

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

श्री (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.5

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

हरिप्रिया (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.2.6

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

इन्दिरा (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.1

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

लोकमातृ (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.2

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

मा (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.3

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

क्षीरोदतनया (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.4

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

+क्षीराब्धितनया (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.4.2

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

रमा (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.3.5

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

भार्गवी (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.4.1

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

लोकजननी (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.4.2

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

क्षीरसागरकन्यका (स्त्री) = लक्ष्मी. 1.1.27.4.3

English: lakshmi
Telugu: లక్ష్మీదేవి

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue