अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.28

शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनम्
कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः
चापः शार्ङ्गं मुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम्
अश्वाश्च शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः
सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः

लक्ष्मीपति (पुं) = विष्णुः. 1.1.28.1.1

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

पाञ्चजन्य (पुं) = विष्णुशङ्खः. 1.1.28.1.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణుశంఖము

सुदर्शन (पुं-नपुं) = विष्णुचक्रम्. 1.1.28.1.3

English: vishnu's discus
Telugu: విష్ణుచక్రము

कौमोदकी (स्त्री) = विष्णुगदा. 1.1.28.2.1

English: vishnu's mace
Telugu: విష్ణుగద

नन्दक (पुं) = विष्णुखड्गः. 1.1.28.2.2

English: vishnu's sword
Telugu: విష్ణుఖడ్గము

कौस्तुभ (पुं) = विष्णोः मणिः. 1.1.28.2.3

English: vishnu's jewel
Telugu: విష్ణుమణి

शार्ङ्ग (पुं) = विष्णुचापः. 1.1.28.3.1

English: vishnu's bow
Telugu: విష్ణుధనుస్సు

मुरारि (पुं) = विष्णुः. 1.1.28.3.2

English: vishnu
Telugu: విష్ణువు

श्रीवत्स (पुं) = विष्णुलाञ्छनम्. 1.1.28.3.3

English: vishnu's mark
Telugu: విష్ణువు యొక్క పుట్టుమచ్చ

शैब्य (पुं) = विष्णोः अश्वः. 1.1.28.4.1

English: vishnu's horse
Telugu: కృష్ణుని అశ్వము

सुग्रीव (पुं) = विष्णोः अश्वः. 1.1.28.4.2

English: vishnu's horse
Telugu: కృష్ణుని అశ్వము

मेघपुष्प (नपुं) = विष्णोः अश्वः. 1.1.28.4.3

English: vishnu's horse
Telugu: కృష్ణుని అశ్వము

बलाहक (पुं) = विष्णोः अश्वः. 1.1.28.4.4

English: vishnu's horse
Telugu: కృష్ణుని అశ్వము

दारुक (पुं) = विष्णोः सारथिः. 1.1.28.5.1

English: vishnu's charioteer
Telugu: కృష్ణుని సారథి

उद्धव (पुं) = विष्णोः मन्त्रिः. 1.1.28.5.2

English: vishnu's minister
Telugu: కృష్ణుని మంత్రి

गद (पुं) = कृष्णानुजः. 1.1.28.5.3

English: vishnu's brother
Telugu: కృష్ణుని తమ్ముడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue