अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.30

शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः
ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः

शम्भु (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.1

English: shiva
Telugu: శివ

ईश (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.2

English: shiva
Telugu: శివ

पशुपति (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.3

English: shiva
Telugu: శివ

शिव (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.4

English: shiva
Telugu: శివ

शूलिन् (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.5

English: shiva
Telugu: శివ

महेश्वर (पुं) = शिवः. 1.1.30.1.6

English: shiva
Telugu: శివ

ईश्वर (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.1

English: shiva
Telugu: శివ

शर्व (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.2

English: shiva
Telugu: శివ

+सर्व (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.2.2

English: shiva
Telugu: శివ

ईशान (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.3

English: shiva
Telugu: శివ

शङ्कर (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.4

English: shiva
Telugu: శివ

चन्द्रशेखर (पुं) = शिवः. 1.1.30.2.5

English: shiva
Telugu: శివ

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue