अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.36

विभूतिर्भूतिरैश्वर्यमणिमादिकमष्टधा
अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः
उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी

विभूति (स्त्री) = अणुताद्यष्टविधप्रभावः. 1.1.36.1.1

English: power
Telugu: ఐశ్వర్యము

भूति (स्त्री) = अणुताद्यष्टविधप्रभावः. 1.1.36.1.2

English: power
Telugu: ఐశ్వర్యము

ऐश्वर्य (नपुं) = अणुताद्यष्टविधप्रभावः. 1.1.36.1.3

English: power
Telugu: ఐశ్వర్యము

अणिमन् (पुं) = सिद्धिः. 1.1.36.2.1

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

महिमन् (पुं) = सिद्धिः. 1.1.36.2.2

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

गरिमन् (पुं) = सिद्धिः. 1.1.36.2.3

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

लघिमन् (पुं) = सिद्धिः. 1.1.36.2.4

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

प्राप्ति (स्त्री) = सिद्धिः. 1.1.36.3.1

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

प्राकाम्य (नपुं) = सिद्धिः. 1.1.36.3.2

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

ईशित्व (नपुं) = सिद्धिः. 1.1.36.3.3

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

वशित्व (नपुं) = सिद्धिः. 1.1.36.3.4

English: siddhi
Telugu: అష్ట సిద్ధులలో ఒకటి

उमा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.1

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

कात्यायनी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

गौरी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.3

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

काली (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.4

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

+काला (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.4.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

हैमवती (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.5

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

ईश्वरी (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.6

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

+ईश्वरा (स्त्री) = पार्वती. 1.1.36.4.6.2

English: parvati
Telugu: పార్వతీ

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue