अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.40

बाहुलेयस्तारकजिद्विशाखः शिखिवाहनः
षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौञ्चदारणः
शृङ्गी भृङ्गी रिटिस्तुण्डी नन्दिको नन्दिकेश्वरः

बाहुलेय (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.1.1

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

तारकजित् (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.1.2

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

विशाख (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.1.3

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

शिखिवाहन (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.1.4

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

षाण्मातुर (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.2.1

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

शक्तिधर (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.2.2

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

कुमार (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.2.3

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

क्रौञ्चदारण (पुं) = कार्तिकेयः. 1.1.40.2.4

English: kartikeya
Telugu: కుమారస్వామి

शृङ्गिन् (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.1

English: nandi
Telugu: నంది

भृङ्गिन् (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.2

English: nandi
Telugu: నంది

रिटि (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.3

English: nandi
Telugu: నంది

तुण्डिन् (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.4

English: nandi
Telugu: నంది

नन्दिक (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.5

English: nandi
Telugu: నంది

नन्दिकेश्वर (पुं) = नन्दिः. 1.1.40.3.6

English: nandi
Telugu: నంది

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue