अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.41

इन्द्रो मरुत्वान् मघवा बिडौजाः पाकशासनः
वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरन्दरः

इन्द्र (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.1.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

मरुत्वत् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.1.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

मघवन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.1.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

बिडौजस् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.1.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

पाकशासन (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.1.5

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

वृद्धश्रवस् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

सुनासीर (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

+शुनासीर (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.2.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

+सुनाशीर (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.2.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

पुरुहूत (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

पुरन्दर (पुं) = इन्द्रः. 1.1.41.2.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue