अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.42

जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः
सुत्रामा गोत्रभिद्वज्री वासवो वृत्रहा वृषा

जिष्णु (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.1.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

लेखर्षभ (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.1.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

शक्र (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.1.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

शतमन्यु (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.1.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

दिवस्पति (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.1.5

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

सुत्रामन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.1

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

गोत्रभिद् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.2

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

वज्रिन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.3

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

वासव (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.4

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

वृत्रहन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.5

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

वृषन् (पुं) = इन्द्रः. 1.1.42.2.6

English: indra
Telugu: ఇంద్రుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue